Social Media 2011: Evaluatieresultaten

Deze pagina bevat een overzicht van de bij het vak Social Media 2011 ingeleverde evaluatieformulieren. Dit is een bachelorvak dat werd gegeven aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen in het studiejaar 2011-2012. Voor het vak waren 98 studenten ingeschreven. Alle 90 studenten die aanwezig waren bij het tentamen hebben het papieren evaluatieformulier ingevuld en ingeleverd. Dit overzicht is onderdeel van evaluatieresultaten van colleges gegeven door Erik Tjong Kim Sang.


Vragen en antwoorden

 1. Ik heb dit college gevolgd als onderdeel van een
  29 Major; 23 Minor; 37 Anders; 1 Geen antwoord
 2. Hoeveel van de hoorcolleges heb je bijgewoond?
  6 Geen; 21 Een paar; 12 Ongeveer de helft; 39 De meeste; 11 Allemaal; 1 Geen antwoord
 3. Was het duidelijk wat de relatie was tussen dit vak en andere vakken in jouw Major of Minor?
  2 Nee; 2 Nauwelijks; 11 Niet helemaal; 44 Vrij goed; 18 Goed; 12 Niet van toepassing; 1 Geen antwoord
 4. Was het duidelijk wat de leerdoelen waren voor dit vak?
  7 Niet helemaal; 50 Vrij goed; 31 Goed; 1 Niet van toepassing; 1 Geen antwoord
 5. Was de gebruikte lesmethode geschikt voor het halen van deze leerdoelen?
  2 Nee; 1 Nauwelijks; 8 Niet helemaal; 44 Vrij goed; 32 Goed; 2 Niet van toepassing; 1 Geen antwoord
 6. Was het gepresenteerde materiaal geschikt voor het behalen van de leerdoelen?
  1 Nee; 8 Niet helemaal; 31 Vrij goed; 48 Goed; 1 Niet van toepassing; 1 Geen antwoord
 7. Was het gepresenteerde materiaal goed gestructureerd en coherent?
  6 Niet helemaal; 31 Vrij goed; 51 Goed; 1 Niet van toepassing; 1 Geen antwoord
 8. Heeft het vak bijgedragen tot een beter begrip van de collegestof?
  1 Nauwelijks; 11 Niet helemaal; 32 Vrij goed; 42 Goed; 3 Niet van toepassing; 1 Geen antwoord
 9. Was de website Nestor voor jou nuttig bij het volgen van dit vak?
  4 Nee; 10 Nauwelijks; 20 Niet helemaal; 28 Vrij goed; 24 Goed; 3 Niet van toepassing; 1 Geen antwoord
 10. Was de gebruikte Facebookpagina voor jou nuttig bij het volgen van dit vak?
  12 Nee; 22 Nauwelijks; 20: Enigszins; 19 Vrij goed; 13 Goed; 3 Niet van toepassing; 1 Geen antwoord
 11. Is de gebruikte methode van beoordeling geschikt voor dit vak?
  4 Nee; 2: Nauwelijks; 21 Niet helemaal; 25 Vrij goed; 34 Goed; 1 Niet van toepassing; 3 Geen antwoord
 12. Hoe was het aantal uren dat je aan het vak besteed hebt in verhouding tot het aantal studiepunten voor het vak?
  10 Veel minder dan verwacht; 23 Minder; 42 Precies goed; 10 Meer; 2 Veel meer dan verwacht; 3 Geen antwoord
 13. Verwacht je dat de onderwerpen van dit vak nuttig zijn in je verdere studie?
  2 Nee; 4 Nauwelijks; 15 Zou kunnen; 31 Waarschijnlijk; 35 Goed; 3 Geen antwoord
 14. Is de collegestof duidelijk uitgelegd?
  1 Nee; 1 Niet helemaal; 32 Vrij goed; 50 Goed; 3 Niet van toepassing; 3 Geen antwoord
 15. Waren de hoorcolleges goed geörganiseerd?
  1 Nee; 33 Vrij goed; 48 Goed; 4 Niet van toepassing; 4 Geen antwoord
 16. Waren de beschrijvingen van de praktische opdrachten duidelijk genoeg om ze te maken?
  2 Nee; 1 Nauwelijks; 13 Niet helemaal; 31 Vrij goed; 39 Goed; 4 Geen antwoord
 17. Was de behandelde collegestof voldoende om de praktische opdrachten te kunnen maken?
  5 Niet helemaal; 33 Vrij goed; 48 Goed; 1 Niet van toepassing; 3 Geen antwoord
 18. Wat vond je van het niveau van de praktische opdrachten?
  7 Veel te gemakkelijk; 21 Gemakkelijk; 52 Precies goed; 6 Moeilijk; 4 Geen antwoord
 19. Wat vond je van het niveau van het tentamen?
  1 Veel te gemakkelijk; 12 Gemakkelijk; 62 Precies goed; 6 Moeilijk 9 Geen antwoord


Numerieke evaluatieresultaten

Aantal registraties: 98
Studenten die een opdracht inleverden: 96
Aantal ingevulde evaluatieformulieren: 90 (94% of 96)

  V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19
-------------------------------------------------------------------------
++ 11 18 31 32 48 51 42 24 13 34  2 35 50 48 39 48  0  0
+ 39 44 50 44 31 31 32 28 19 25 10 31 32 33 31 33  6  6
= 12 11  7  8  8  6 11 20 20 21 42 15  1  0 13  5 52 62
- 21  2  0  1  0  0  1 10 22  2 23  4  0  0  1  0 21 12
-- 6  2  0  2  1  0  0  4 12  4 10  2  1  1  2  0  7  1
?  1 13  2  3  2  2  4  4  4  4  3  3  6  8  4  4  4  9
-------------------------------------------------------------------------
  15 41 62 57 69 73 63 32  0 46 -16 51 72 70 57 71 -16 -4

De laatste regel bevat een numerieke presentatie van de erbovenstaande kolom.
De maximumscore is +100 en de minimumscore is -100.
Voor alle kolommen is de streefscore +100 met uitzondering van V12, V18 en V19
(streefscore: 0).


Algemene opmerkingen van studenten

11 studenten vroegen om meer diepgang, grote moeilijkheid of strengere beoordeling van het vak
Reactie: staat genoteerd voor de volgende editie. We gaan dan in ieder geval een boek verplicht stellen en tentamenvragen stellen over de stof in het boek.

10 studenten schreven dat de beoordelingseisen onduidelijk of oneerlijk waren
Reactie: de communicatie over de beoordelingseisen had inderdaad beter gekund. Het systeem van een basiscijfer met bonus- en aftrekpunten moet op het eerste college worden uitgelegd. Criteria voor deze punten moeten vooraf bekend zijn. Volledigheid hierbij is echter niet altijd mogelijk omdat studenten opdrachten soms maken op manieren die vooraf niet waren voorzien.

De overige onderwerpen die op de evaluatieformulieren werden toegevoegd werden door 1 of 2 studenten genoemd.


Reactie docent

Het vak is in deze evaluatie positief beoordeeld door de studenten. De numerieke waarden die uit de vragen komen zijn vrijwel allemaal in de gewenste top25%bandbreedte (meestal 50-100 maar -25-+25 voor V12, V18 en V19). De laagste cijfers zijn behaald voor de aanwezigheid op de hoorcolleges (Vraag 2; score 15) en het gebruik van de websites Facebook (V10; 0) en Nestor (V9; 32). Dit vraagt niet direct om actie. Wel kan de relatie tussen het vak en andere vakken beter worden uitgelegd (V3; 41).

Sommige studenten vonden de beoordelingseisen voor de blogs onduidelijk of oneerlijk (V11; 46). Hierover moet volgend jaar beter gecommuniceerd worden. Verder mag het vak moeilijker worden gemaakt want studenten hebben minder tijd dan verwacht besteed aan het vak (V12; -16) en ze vonden de praktische opdrachten vaak gemakkelijk (V18; -16).

Aanbevelingen voor de volgende editie

 1. Stel tenminste 1 boek verplicht. Geef wekelijkse leestips. Stel tentamenvragen over de stof uit het boek
 2. Maak de wekelijkse opdrachten iets veeleisender
 3. Wees duidelijk over de gebruikte evaluatiemethode van de wekelijkse opdrachten
 4. Bespreek elke week een door de studenten voor te bereiden case als oefening voor de tweede helft van het tentamen


Last update: November 22, 2011. erikt(at)xs4all.nl